This page needs javascript to work

Vision, Mission & Objectives

Vision

The Premier University in historic Cavite globally recognized for excellence in character development, academics, research, innovation and sustainable community engagement.


Mithiin ng Pamantasan

Ang nangungunang pamantasan sa makasaysayang Kabite na kinikilala sa kahusayan sa paghubog ng mga indibidwal na may pandaigdigang kakayahan at kagandahang asal.


Mission

Cavite State University shall provide excellent, equitable and relevant educational opportunities in the arts, sciences and technology through quality instruction and responsive research and development activities. It shall produce professional, skilled and morally upright individuals for global competitiveness.


Hangarin ng Pamantasan

Ang Cavite State university ay makapagbigay ng mahusay, pantay at makabuluhang edukasyon sa sining, agham at teknolohiya sa pamamagitan ng may kalidad na pagtuturo at tumutugon sa pangangailangang pananaliksik at mga gawaing pangkaunlaran. Makalikha ito ng mga indibidwal ng dalubhasa, may kasaysayan at kagandahan-asal sa pandaigdigang kakayahan.


Objectives

In addition to, and in support of its mission and policies embodied in the charter, the University shall:

  • provide a general education program that will promote national identity, cultural consciousness, moral integrity and spiritual vigor;
  • train the nation's manpower in the skills required by the national development;
  • develop professions that will provide leadership for the nation; and
  • advance knowledge through research work and apply new knowledge for improving the quality of human life and responding effectively to changing societal needs and conditions.